1011 Open Women R1 v University

Glen 58 (19.2)

A. Rattenbury 9
K. Alomes 6

lost to Uni 0/ 205 (20)

M. Smith 0/ 23 (4)