1011 Under 13 Y/L R8 v Brighton

Glen 7/ 86

E. Smith 28
B. Plummer 17

def by Brighton 8/ 89

E. Smith 2/ 1
V. Gounder 2/ 5